+ 072 220 606 uslugaplus@outlook.com
+ 072 220 606 uslugaplus@outlook.com

ОСИГУРУВАЊЕ ОД НЕЗГОДА

Било што да работите и било каде да се наоѓате , незгодата не можете да ја предвидите ниту да ја спречите, затоа Ви нудиме индивидуално (поединечно) како  и колективно осигурување на вработени лица, осигурување на деца во градинка, ученици, студенти од следните ризици:

-смрт од последица на несреќен случај-незгода;

-траен инвалидитет;

-смрт од болест;

-дневен надомест- преодна неспособност за работа;

-трошоци за лекување