+ 072 220 606 uslugaplus@outlook.com
+ 072 220 606 uslugaplus@outlook.com

После Вашата уплата за понатамошно процесирање на Вашето барање, Ве молиме јавете се на телефонскиот број 072 220 606.
Ве молиме бидете внимателни за точноста при внесување на личните податоци.”

Пасош над 27 год. возраст

Пасош од 1 месец до 4 год.

Возачка дозвола ПРВА

Изгубена возачка дозвола

Лична карта

Изгубена лична карта

Пасош - од 5 год. до 27 год. возраст

Редовна замена на возачка

Изгубен Пасош

Изгубена сообр. дозвола

Државјанство

Промена на лично Име и Презиме

Жителство

Согласност за патувањена за деца

Продолжување привремен престој на странци

Не осудуван (казнена)

Кривична евиденција

Неодземено родителско право

Извод од матичната книга на родените

Извод од матичната книга на венчаните

Извод од матичната книга на умрените

Уверение дека нема забрана за вршење дејност

Слободна брачна состојба

Дополнителен Упис

Продолжување привремен престој Србија Црнагора

Итна Возачка

Итен Пасош