+ 072 220 606 uslugaplus@outlook.com
+ 072 220 606 uslugaplus@outlook.com

ОСИГУРУВАЊЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Со осигурувањето од автомобилска одговорност сопственикот на возилото ја осигурува својата граѓанско-правна одговорност за штети што со употреба на своето возило по своја вина-одговорност ќе ги причини на трети лица.

Кога и да планирате да патувате надвор од Република Македонија, со сопствено возило ќе Ви биде потребна и зелена карта. Таа служи за Ваша заштита во случај на сообраќајна незгода во странство, доколку Вие сте причинител.

Единствен начин да ја надоместите штетата на вашето возило во случај кога Вие сте причинител на сообраќајна незгода  е со полисата за каско осигурување.